Answerlib:Tags » ichijikan
Need sentences translated into Japanese?
...ni eiga o mimashita. 7. Sorekara, kissaten ni ikimashita. 8. Kinyoubi, ichijikan, mise de kaimono o shimashita 9. Doyoubi, tomodachi to issho ni ocha o nomimashita...
Tags:,,,,,